صنایع دستی یا کارهای دستی که با ابزار ساده و معمولی خلق می شوند و دارای جلوه ای بی نظیر و نشان دهنده خلاقیت تولید کننده است ومورد استفاده عموم قرار میگیرد.

[بدون محصول]